Αντικείμενα και Στόχος του Προγράμματος

Αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» (ΠΜΣ-ΠΔΦΚ) είναι:
α) η μελέτη των αιτίων παραγωγής των φυσικών καταστροφικών φαινομένων, η εξέλιξη τους, οι επιπτώσεις τους, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς και η διαχείρισή τους
β) η λεπτομερής ανάλυση των προβλημάτων, που αναδύονται από την εκδήλωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και η εναρμόνιση της σύγχρονης ερευνητικής και τεχνολογικής γνώσης με την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων, με στόχο τη μείωση του κινδύνου από τις φυσικές καταστροφές.

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» (ΠΜΣ-ΠΔΦΚ) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων-στελεχών υψηλού επιπέδου που θα καλύψει τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο υφιστάμενος κίνδυνος από φυσικές κυρίως καταστροφές.
Είναι κοινή πεποίθηση ότι η γνώση, η ενημέρωση και η προετοιμασία των πολιτών και της κρατικής μηχανής σε καταστροφικά φαινόμενα, θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των συνεπειών, εφόσον υπάρξει κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό με ειδίκευση στη μελέτη, πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2023
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE