Δικαίωμα Συμμετοχής & Αριθμός Εισακτέων

Στο ΠΜΣ-ΠΔΦΚ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή:
1. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:
(α) πτυχιούχοι των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών ή Τμημάτων άλλων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής με συναφές αντικείμενο, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
(β) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συγγενούς γνωστικού αντικειμένου από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις και για τους οποίους η απόκτηση του ΜΔΕ ή και του ΔΔ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο επόμενος Κύκλος ΜΔΕ θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2007.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
  • Αίτηση ενδιαφέροντος.
  • Αντίγραφο πτυχίου (εάν το πτυχίο είναι της αλλοδαπής, νόμιμη επικύρωση και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ).
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου.
  • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (δακτυλογραφημένο).
  • Πιστοποιητικό γνώσης Ξένης Γλώσσας (επιπέδου Proficiency).
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ εσωτερικού ή εξωτερικού.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφ' όσον υπάρχουν).
  • Βεβαιώσεις εμπειρίας από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (εφ' όσον υπάρχουν).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΠΜΣ-ΠΔΦΚ (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784).
H νέα προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008, θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ-ΠΔΦΚ μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε έτος δεν θα υπερβαίνει τους 24. Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές θα επιλέγονται κατά ανώτατο όριο 75% από ΑΕΙ και 25% από ΤΕΙ με απόφαση της ΕΔΕ.
Η επιλογή των εισακτέων στον Κύκλο ΜΔΕ γίνεται, με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92 και τις ειδικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, από επιτροπή διδασκόντων στο ΔΠΜΣ, που συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ

2. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα, γίνονται δεκτοί:
(α) κάτοχοι του ΠΜΣ - ΠΔΦΚ
(β) κάτοχοι ΜΔΕ άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής
(γ) υπότροφοι ΙΚΥ, ερευνητικών προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων των συνεργαζομένων τμημάτων. υπότροφοι ΙΚΥ, ερευνητικών προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΓΣΕΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ-ΠΔΦΚ μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε έτος δεν θα υπερβαίνει τους 24. Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές θα επιλέγονται κατά ανώτατο όριο 75% από ΑΕΙ και 25% από ΤΕΙ με απόφαση της ΕΔΕ.
Στην περίπτωση των υποψήφιων Διδακτόρων, οι οποίοι είναι κάτοχοι άλλων ΜΔΕ, ο αριθμός αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του αριθμού εισακτέων στο ΠΜΣ.


Ε. K. Π. Α. - Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Copyright © 2006 - 2024
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τη SilkTech OE